منوی گیلانی کا
اکانت لاگین سبد سرچ

Product

سبد0

قرارداد ساختماني

نمونه قرارداد هاي ساختماني

نمونه قرارداد هاي ساختماني

ریال 50,000

لایکloading...

دیتا تاریخ:

چشم نمایش: loading...

نمونه قرارداد هاي ساختماني

بانك قرار دادهاي ساختماني-دانلود  كليه قرار دادهاي ساختماني شامل 56 نمونه انواع قرار دادهاي ساختماني بر اساس قوانين Ùˆ مقررات نظام مهندسي Ùˆ قوانين جاري- داراي فرمت زيپ Ùˆ وورد با قابليت تغيير- داراي فرمت زيپ Ùˆ وورد با قابليت تغيير-انواع قراردادها بر اساس نحوه انعقاد پيمان جهت انجام موضوع پروژه-انواع قراردادها بر اساس نحوه تأمين مالی-قرارداد خود اجرا یا تک عاملی (امانی)-قرارداد متعارف سه عاملی (پیمانی)-

قرارداد پیمانکاری ساختمان چیست؟

به طور Ú©Ù„ÛŒ Ù‚رارداد پیمانکاری، قراردادی است Ú©Ù‡ به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین Ùˆ در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار Ù…ÛŒ‌کند؛ موضوع قرارداد پیمانکاری ممکن است ایجاد ساختمان، حمل Ùˆ نقل Ùˆ یا تهیه Ùˆ تدارک کالا باشد.

حال ساخت Ùˆ ساز یک ساختمان را در نظر بگیرید Ú©Ù‡ از ابتدا تا انتها Ú†Ù‡ مراحلی را قرار است Ø·ÛŒ کند: Ù¾ÛŒÙ…انکاری تخریب، Ú¯ÙˆØ¯Ø¨Ø±Ø¯Ø§Ø±ÛŒ ساحتمان، Ø¨ØªÙ†‌ریزی، Ù…قاوم‌سازی ساختمان، Ø§Ø¬Ø±Ø§ÛŒ اسکلت بتنی، Ù‚الب‌بندی ساختمان، Ù…حوطه سازی ساختمان، Ø§Ø¬Ø±Ø§ÛŒ داربست جهت اجرای نمای پروژه.

حتی Ù…ÛŒ‌توانید دقیق‌تر شوید Ùˆ اقداماتی Ú©Ù‡ داخل یک ساختمان انجام Ù…ÛŒ‌گیرد تا آنجا سرانجام قابل بهره‌برداری Ùˆ استفاده شود را در نظر بگیرید:  Ú¯Ú† کاری ساختمان، Ø§Ø¬Ø±Ø§ÛŒ تأسیسات برقی ساختمان، Ù†ØµØ¨ آسانسور Ùˆ راه‌اندازی آن، Ù„وله‌Ú©Ø´ÛŒ آب Ùˆ فاصلاب، Ù†Ù‚اشی Ùˆ رنگ‌آمیزی ساختمان، Ú©Ø§Ø´ÛŒ کاری Ùˆ سرامیک کاری،

اینها تمام مواردی هستند Ú©Ù‡ برای اغلب ساخت‌وسازها به قرارداد پیمانکاری نیاز پیدا Ù…ÛŒ‌کنند.

مهم‌ترین ارکان نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان:

برای ØªÙ†Ø¸ÛŒÙ… یک قرارداد پیمانکاری Ø¨Ø§ÛŒØ¯ ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده Ùˆ رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. قدم بعدی تبیین ماهیت خدمت موضوع قرارداد است. یعنی در قرارداد باید به تفصیل شرح داده شود Ú©Ù‡ کارفرما از پیمانکار Ú†Ù‡ توقعاتی دارد Ùˆ Ù…ÛŒ‌خواهد پیمانکار Ú†Ù‡ خدماتی را به او ارائه دهد. در این مرحله از قرارداد بدون در نظر گرفتن ضمانت اجراهای موثر مثل جبران خسارت نمی‌توان کنترل لازم بر پیمانکار برای پیشبرد کار را تامین کرد.

جهت ØªÙ†Ø¸ÛŒÙ… قرارداد پیمانکاری Ø¨Ø§ÛŒØ¯ به موارد زیر توجه کرد Ùˆ این موارد را در قالب مواد گوناگون در قرارداد پیمانکاری با هر موضوعی گنجاند. ما در ادامه مطلب بندهای مهم را به تفصیل توضیح خواهیم داد.

  1. طرفین قرارداد: اولین مورد در زمینه Ø§ØµÙˆÙ„ انعقاد قرارداد Ùˆ پیمانکاری، مشخصات طرفین قرارداد اعم از پیمانکار Ùˆ کارفرما است Ú©Ù‡ باید در قرارداد به‌دقت تبیین شود. درصورتی‌Ú©Ù‡ طرف قرارداد شخص حقوقی باشد باید صاحبان امضا مجاز Ùˆ اطلاعات شخص حقوقی بر اساس آخرین روزنامه رسمی در قرارداد قید شود.
  2. موضوع قرارداد: موضوع قرارداد دومین اصول انعقاد قرارداد Ùˆ پیمانکاری است. یکی از بندهای بسیار مهم در تنظیم قرارداد تبیین روشن Ùˆ شفاف موضوع قرارداد توسط کارفرما است. در این قسمت تمام انتظاراتی Ú©Ù‡ کارفرما از پیمانکار دارد باید به‌دقت Ùˆ به‌صورت واضح طرح گردد تا از بروز اختلاف‌ها در فرایند اجرای قرارداد جلوگیری شود.
  3. شرایط عمومی Ùˆ اختصاصی قرارداد: در قراردادهای پیمانکاری با هر موضوعی ازجمله قرارداد پیمانکاری ساختمان طرفین قرارداد تحت عنوان شرایط عمومی Ùˆ اختصاصی تمام شروط خود را در قرارداد قید Ù…ÛŒ‌کنند. در ذیل شرایط عمومی شرایطی درج Ù…ÛŒ‌گردد Ú©Ù‡ در تمامی قراردادهای پیمانکاری یکسان است Ùˆ این شروط غیرقابل تغییر Ùˆ غیرقابل‌اجتناب است در مقابل این شرایط عمومی، شرایط اختصاصی قرار دارد Ú©Ù‡ با توجه به اوضاع‌واحوال Ùˆ شرایط هر قراردادی تنظیم Ù…ÛŒ‌شود.
  4. تعهدات طرفین قرارداد: در قرارداد پیمانکاری ماده‌ای در قرارداد گنجانده Ù…ÛŒ‌شود Ú©Ù‡ در آن کارفرما، پیمانکار را نماینده خود در مدیریت Ùˆ اجرای پروژه قرار Ù…ÛŒ‌دهد Ùˆ تمام وظایف Ùˆ تعهدات پیمانکار Ú©Ù‡ مدنظر کارفرما است باید در این ماده درج گردد. از جمله تعهداتی Ú©Ù‡ در این ماده بر عهده پیمانکار قرار Ù…ÛŒ‌گیرد عبارت است از تهیه نقشه Ùˆ دریافت مجوزهای لازم از مراجع مربوطه، استخدام پیمانکارهای فرعی، تهیه مصالح Ùˆ ماشین‌آلات موردنیاز، حفظ امنیت کارکنان کارگاهی Ùˆ … .
  5. فسخ قرارداد: اصل در تنظیم هر قراردادی این است Ú©Ù‡ قرارداد الزام‌آور است Ùˆ طرفین جز در موارد تصریح‌شده در قرارداد حق فسخ Ùˆ برهم زدن قرارداد را ندارند. ازجمله مواردی Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ‌توان حق فسخ برای طرفین در نظر گرفت تخلف طرفین در اجرای مفاد قرارداد است.
  6. حل‌وفصل اختلاف: در هر قراردادی این امکان وجود دارد Ú©Ù‡ طرفین در تفسیر Ùˆ اجرای قرارداد به اختلاف بخورند. در این حالت‌ها باید مرجعی برای حل اختلاف در قرارداد مشخص گردد.
  7. فورس ماژور: ازجمله اصول انعقاد قرارداد Ùˆ پیمانکاری درج ماده‌ای تحت عنوان فورس ماژور یا قوه قاهره است. منظور از فورس ماژور شرایط غیرقابل‌اجتناب Ùˆ غیرقابل‌پیش‌بینی Ùˆ دفع است Ú©Ù‡ طرفین قرارداد را از انجام تعهدات بازمی‌دارد. در این ماده باید شرایطی Ú©Ù‡ به‌عنوان فورس ماژور قابل‌قبول است باید درج گردد.

ERORR...load.....


#قرارداد پیمانکاری ساختمان چیست

#مهم‌ترین ارکان نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان

#برای تنظیم یک قرارداد پیمانکاری باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شد

10 ارت

فروشگاه محصولات سه بعدی تن ارت

راه های ارتباطی

شماره تماس: 09115033667
شماره تماس: 09222119453
Email: info@10art.ir
سایت 10 ارت

codegilanekaکلیه حقوق این سایت متعلق به سایت 10 ارت می باشد